אשכול משפטים – שנה א – מכללה ערבית אמריקאית

סמסטר א

חוקה 6 נ”ז

עונשין 6 נ”ז

כתיבה משפטית 2נ”ז

סמסטר ב

חוזים 6 נ”ז

תורת המשפט 4 נ”ז

מבוא למשפט השוואתי 4 נ”ז

משפט וכלכלה 2 נ”ז