המכללה הערבית האמריקאית – אשכול לימודי מנהל עסקים – שנה א

סמסטר א:

סטטיסטיקה א 3 נ”ז

מתמטיקה א 3 נ”ז

יזמות עסקית 3 נ”ז

מבוא לכלכלה מיקרו 3 נ”ז

קבלת החלטות לעסקים 3 נ”ז

סמסטר ב:

מתמטיקה ב 3 נ”ז

מבוא לשיווק 3 נ”ז

מבוא לניהול מערכות מידע 3 נ”ז

ניהול תפעול 3 נ”ז

יישומי מחשב 3 נ”ז