המכללה הערבית האמריקאית – אשכול לימודי חשבונאות – שנה א

סמסטר א:

מכינה חשבונאות 4 נ”ז

מתמטיקה א 3 נ”ז

יישומי מחשב 3 נ”ז

יסודות משפט א 4נ”ז

סמסטר ב:

מבוא לכלכלה מיקרו 4 נ”ז

מתמטיקה ב 3 נ”ז

יסודות חשבונאות א 5 נ”ז

יסודות משפט ב 4 נ”